Privacybeleid

Als zorgaanbieder heeft de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is daarbij van essentieel belang. Alle afspraken rondom privacy staan in de Privacyverklaring. De privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Informatie over uw privacy

Bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) worden uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden verzameld en bijgehouden:

  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en kwaliteitsbeleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Hierbij zijn uw gegevens niet naar u als persoon te herleiden en dienen enkel voor algemene onderzoeksdoeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden bij de SGH vertrouwelijk behandeld. Alle medewerkers zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Indien uw zorgverlener andere zorgverleners betrekt bij uw zorg, worden uw persoonlijke gegevens na uw toestemming uitgewisseld voor zover deze relevant zijn.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is langer bewaren noodzakelijk, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of uw kinderen.

De SGH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Inzagerecht

U heeft het recht uw gegevens te bekijken. U kunt aan uw zorgverlener vragen om inzage in dat gedeelte van uw dossier dat betrekking heeft op de zorgverlening van de SGH. Als u vindt dat deze niet juist zijn, dan kunt u uw zorgverlener verzoeken deze te verbeteren of te verwijderen. Dat kan ook als de gegevens op zich wel juist zijn, maar volgens u de registratie van die gegevens niet nodig is. Uw zorgverlener  bepaalt uiteindelijk wat in het dossier wordt opgenomen.

Klachten

Als u vindt dat de SGH niet correct met uw gegevens omgaat, kunt u een klacht indienen. De SGH heeft een klachtenprocedure. Zie klachten.

Cameratoezicht

Voor uw en onze veiligheid maakt de SGH gebruik van cameratoezicht. Dat wordt gedaan uit het oogpunt van veiligheid van bezoekers en het personeel. De beelden van de camera’s worden vastgelegd en enige tijd bewaard. Bij incidenten worden de beelden gebruikt om de gang van zaken te kunnen reconstrueren. De banden kunnen daarvoor worden overgedragen aan de bevoegde instanties. De vastgelegde beelden worden behandeld volgens wet- en regelgeving over de privacy.

Verdere vragen

Als u nog vragen heeft over uw privacy binnen de SGH dan kunt u zich wenden tot een zorgverlener van de SGH of schriftelijk tot de Functionaris Gegevensbescherming.

Functionaris Gegevensbescherming