Missie & visie

Missie

De Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer biedt eerstelijnsgezondheidszorg volgens de geldende landelijke richtlijnen en standaarden, waarbij de vraag van de cliënt centraal staat.

Visie

De SGH biedt doeltreffende en veilige eerstelijnszorg binnen haar verzorgingsgebied. De cliënt kan beschikken over de zorg, zowel preventief als curatief, die voor hem of haar noodzakelijk is en binnen het aanbod van de SGH valt.

De cliënt kan binnen een verantwoord (= conform de wettelijke normen en regels) tijdsbestek terecht voor de zorg.

De zorgverlener geeft de cliënt relevante informatie op het niveau van de cliënt. De cliënt wordt op deze manier in staat gesteld zelf beslissingen te nemen over de gewenste behandeling (informed consent). Zo wordt gestreefd naar optimale betrokkenheid van de cliënt.

Alle cliënten ontvangen geschikte en correcte zorg ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, taalvaardigheid, culturele, etnische, maatschappelijke of andere achtergrond. De cliënt wordt indien nodig verwezen naar een andere zorgverlener binnen of buiten de SGH zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Acute huisartsen – en farmaceutische zorg is 7 dagen per week / 24 uur per dag beschikbaar. Bevoegde, bekwame en betrokken medewerkers zijn voorwaarde om geschikte en correcte zorg te kunnen leveren. De zorg die geleverd wordt is evidence based.

Kernwaarden​

Zorg

De zorg voor de cliënt staat centraal.

Aandacht

Oprechte aandacht voor de cliënt is de basis. De cliënt wordt benaderd op basis van gelijkwaardigheid en respect. De zorgverlener geeft de cliënt relevante informatie op het niveau van de cliënt. De cliënt wordt op deze manier in staat gesteld zelf beslissingen te nemen over de gewenste behandeling. Zo wordt de zelfredzaamheid van de cliënt bevorderd.

Kennis

Kennis is een voorwaarde voor de borging van de kwaliteit van de zorg en maakt innovatie mogelijk. De zorgverleners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en kennis en vaardigheden uit te breiden. De zorg die geleverd wordt is evidence based. De SGH levert een bijdrage aan onderwijs door het begeleiden van stagiairs en door het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

De lijnen van overleg zijn kort, zorgverleners adviseren elkaar en maken gebruik van elkaars kennis. De specialistische deskundigheid van de zorgverleners wordt optimaal benut. Er wordt op een open en collegiale wijze samengewerkt. De zorgverlener heeft samen met de cliënt de regie over zijn/haar zorg, waarbij de cliënt de keuze maakt hoe de zorg vormgegeven wordt. De SGH neemt deel aan netwerken om de zorg voor de cliënten optimaal af te kunnen stemmen. Met ketenpartners worden afspraken vastgelegd.