Interview met de voorzitter van de cliëntenraad

De gezondheidscentra Haarlemmermeer hebben al meer dan 25 jaar een cliëntenraad. Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit vijf leden. De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en kan knelpunten signaleren en oplossingen aandragen. Voorzitter Wilco Oostwouder vertelt over zijn ideeën en ervaringen.

Sinds wanneer bent u lid van de cliëntenraad?
Ik ben sinds januari 2020 lid van de cliëntenraad en sinds december 2020 ook voorzitter.

Wat is uw achtergrond?
Mijn achtergrond is een juridische. Ik ben advocaat bij Loyens & Loeff Amsterdam en directeur/eigenaar van het opleidingsbedrijf “Meer Kennis”. Daarnaast was ik van 2002-2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel recht aan de Universiteit Utrecht.

Waarom hebt u zich aangemeld voor de cliëntenraad?
Door lid te zijn van de cliëntenraad krijg ik een kijkje achter de schermen bij een zorgaanbieder. Wat komt er allemaal bij kijken om de cliënten goede zorg te bieden? Maar vooral geeft het de gelegenheid om mee te denken over kwalitatief goede zorg waarbij de cliënt centraal staat.

Welke onderwerpen wil de cliëntenraad onder de aandacht brengen?
Eigenlijk alle onderwerpen die van belang zijn om de zorg die de gezondheidscentra bieden nog beter en klantvriendelijker te maken.
Een belangrijk speerpunt is wel digitalisering van de zorg. Daarbij moet de vraag centraal staan: werkt het voor de cliënt?
Daarnaast is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Huisartsenpost Haarlemmermeer, die acute huisartsenzorg in de avond en het weekend biedt, erg belangrijk.
Voorts willen wij graag bereiken dat cliënten en zorgverleners goed met elkaar omgaan. Dit vraagt ook wat van de cliënten zoals begrip en het vertrouwen dat zorgverleners hun best doen om zo snel mogelijk goede zorg te verlenen.

Op welke manier heeft de cliëntenraad invloed (gehad) op het beleid in de gezondheidscentra? Heeft u voorbeelden?
De stichting die de gezondheidscentra en de HuisArtsenpost beheert (SGH) heeft een raad van toezicht. De cliëntenraad heeft een lid voor de raad van toezicht voorgedragen en deze voordracht is overgenomen. Wij zetten ons in voor meer diversiteit in de raad van toezicht en zijn dan ook blij dat op onze voordracht een vrouwelijke wethouder uit een buurgemeente is toegetreden.

Wij hebben onlangs aandacht gevraagd voor een brief van een cliënt die suggesties had voor het beter laten functioneren en toegankelijker maken van de website van de gezondheidscentra. Dit wordt opgepakt.

Een ander voorbeeld is dat we aandacht hebben gevraagd voor de mogelijkheid om allochtone cliënten die arbeidsongeschikt zijn geraakt een verklaring omtrent hun klachten voor de uitkeringsinstantie van hun geboorteland te geven.

Hoe werkt de cliëntenraad
De cliëntenraad vergadert minimaal drie keer per jaar met de bestuurder van de stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de begroting, de digitalisering, voorlichting aan cliënten, het functioneren en de bereikbaarheid van de Huisartsenpost, (de noodzaak) van verbouwingen en de invloed van de Covid 19 pandemie op de zorg. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met de raad van toezicht.

Waarmee kunnen mensen bij de cliëntenraad terecht? Waarmee niet?
De mensen kunnen terecht bij de cliëntenraad met opmerkingen en suggesties tot verbetering van de door de gezondheidscentra Haarlemmermeer of HuisArtsenPost verleende of te verlenen zorg. Hierbij kunnen ook kwesties aan de orde gesteld worden over de randvoorwaarden van het verlenen van goede zorg zoals de website, de inrichting van wachtruimtes en leveringsproblemen van medicijnen.
Zij kunnen niet bij de cliëntenraad terecht met klachten over individuele zorgverleners.
Daarvoor kunnen zij zich wenden tot de klachtenfunctionaris: klachten@gchaarlemmermeer.nl.

Zoekt de cliëntenraad nog nieuwe leden?
Ja, er is nog plaats voor twee nieuwe leden. In de cliëntenraad leden zitten nu cliënten van de gezondheidscentra Overbos en Floriande. Wij missen nog een lid dat cliënt is bij het gezondheidscentrum Drie Meren.
Het liefst zouden wij daarvoor – vanwege de leeftijd en achtergrond van de overige leden – een kandidaat hebben uit de leeftijdsgroep 20-35 met een (para)medische of verpleegkundige achtergrond of die bezig is met een opleiding in die richting.

Hoe kunnen mensen de cliëntenraad bereiken
Dat kan via het e mailadres clientenraad@gchaarlemmermeer.nl. Ons postadres is Waddenweg 1,
2134 XL Hoofddorp.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!