Interview Dago Wellink van de cliëntenraad

De gezondheidscentra Haarlemmermeer en de Huisartsenpost Haarlemmermeer hebben samen een cliëntenraad. Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit vier leden. De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en kan knelpunten signaleren en oplossingen aandragen. Deze keer stelt lid Dago Wellink zich voor.

Sinds wanneer bent u lid van de cliëntenraad en wat is uw achtergrond? 
Ik ben sinds april 2021 lid van de cliëntenraad.  Ik werkte als juridisch beleidsambtenaar. Nu ik gepensioneerd ben, ben ik vrijwilliger bij verschillende organisaties. 

Zo heb ik de laatste jaren namens het Longfonds voorlichting gegeven in het land aan patiënten, politici en scholieren over het belang van schone lucht en de risico’s van fijnstof voor de gezondheid. Dit is een onderwerp dat ook hier, in de nabijheid van Schiphol, speelt. Ik vind het belangrijk dit onder de aandacht te brengen. 

Ik ben cliënt bij gezondheidscentrum Overbos, en ik vertegenwoordig de wat oudere cliënten.  

Waarom hebt u zich aangemeld voor de cliëntenraad?
Ik voel mij betrokken bij alles dat met gezondheid te maken heeft. Het lijkt me voor stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer belangrijk om een klankbord te hebben, om te horen wat er speelt in de maatschappij en bij de cliënten. Ik vind het leuk daaraan bij te dragen. 

Wat zijn uw eerste ervaringen in de Cliëntenraad?  
We zijn erin geslaagd een representatieve Cliëntenraad te vormen. Er zitten mensen in van verschillende leeftijden, uit de verschillende gezondheidscentra, met verschillende interessegebieden (zoals ICT, financiën). Er wordt naar ons geluisterd, daar ben ik heel positief over. Het is fijn dat we als Cliëntenraad nu wat zichtbaarder zijn, o.a. op de website van stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer.   

Hoe werkt de cliëntenraad?
De cliëntenraad vergadert minimaal drie keer per jaar met de bestuurder van de stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de begroting, de digitalisering, voorlichting aan cliënten en de invloed van de Covid 19 pandemie op de zorg. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met de raad van toezicht.

Waarmee kunnen mensen bij de cliëntenraad terecht? Waarmee niet?
De mensen kunnen terecht bij de cliëntenraad met opmerkingen en suggesties om de zorg die wordt verleend bij de gezondheidscentra Haarlemmermeer of HuisArtsenPost te verbeteren. Het kan ook gaan over de randvoorwaarden van het verlenen van goede zorg,  zoals de website, de inrichting van wachtruimtes en leveringsproblemen van medicijnen.

Zij kunnen niet bij de cliëntenraad terecht met klachten over individuele zorgverleners. Daarvoor kunnen zij zich wenden tot de klachtenfunctionaris: klachten@gchaarlemmermeer.nl.

Zoekt de cliëntenraad nog nieuwe leden?
Ja, er is nog plaats voor een nieuw lid. Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit cliënten van de gezondheidscentra Overbos en Floriande. Wij missen eigenlijk nog iemand die cliënt is bij gezondheidscentrum Drie Meren.

Het liefst zouden wij  – vanwege de leeftijd en achtergrond van de overige leden – een kandidaat vinden uit de leeftijdsgroep 20-35 jaar met een zorginhoudelijke achtergrond, bijvoorbeeld (wijk)verpleging. We horen het graag wanneer iemand belangstelling heeft! 

Hoe kunnen mensen de cliëntenraad bereiken?
Dat kan via het e mailadres clientenraad@gchaarlemmermeer.nl. Ons postadres is Waddenweg 1, 2134 XL Hoofddorp.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!